Entreq
Dây mát Entreq có các loại zắc sau: Móc câu (H/S), RCA, XLR đực, XLR cái, loại Ethernet Lan Detail Price: 2,200 USD
Dây mát Entreq có các loại zắc sau: Móc câu (H/S), RCA, XLR đực, XLR cái, loại Ethernet Lan Detail Price: 1,000 USD
Detail Price: 500 USD