Dây mát Silver Infinity
dây mát silver infinity-01.jpg
Dây mát Entreq có các loại zắc sau: Móc câu (H/S), RCA, XLR đực, XLR cái, loại Ethernet Lan
Price Unit
500 USD line 2.2m
Your comment