Kryna
Chụp bóng đèn công nghệ Nhật bản Kryna "Tube Radiator" Chi tiết Giá: 2.350.000 VND
Chụp bóng đèn công nghệ Nhật bản Kryna "Tube Radiator" Chi tiết Giá: 1.762.500 VND
Chụp bóng đèn công nghệ Nhật bản Kryna "Tube Radiator" Chi tiết Giá: 1.175.000 VND
Pearl
Dùng cho đèn: 6SL7, 5691, 6SN7, 5692, 6SJ7, 5693, 6BX7, 6BL7 Chi tiết Giá: 352.500 VND
Dùng cho đèn: 12AT7, ECC81, 12AU7, ECC82, 12AX7, ECC83, 6DJ8, ECC88, 6AN8, 7199 Chi tiết Giá: 329.000 VND
Dùng cho đèn: 6BQ5, EL84, 6CL6, EL86, 6FQ7, 6CL6, 12B4, 12BY7 Chi tiết Giá: 352.500 VND
Dùng cho đèn: EL34, KT77 Chi tiết Giá: 540.500 VND
Dùng cho đèn: GE - 6550, Sylvania - 6CA7, EL519, EL509, 6L6, 5881, KT66, 6LF6 Chi tiết Giá: 540.500 VND
Dùng cho đèn: Svetlana Winged "C" 6550A/B/C, Ei-KT90A/B/C Chi tiết Giá: 587.500 VND
Dùng cho đèn: KT88, 8417 Chi tiết Giá: 587.500 VND
Dùng cho đèn: 6C33C, 211, 805, 811, 813, 845 Chi tiết Giá: 705.000 VND
PrimaLuna
Chi tiết Giá: 470.000 VND
Chi tiết Giá: 1.175.000 VND
Chi tiết Giá: 705.000 VND
Chi tiết Giá: 1.997.500 VND
Chi tiết Giá: 470.000 VND