Chuột khử nhiễu
Vibb Eaters-01.jpg
Giá Đơn vị tính
10.800.000 VND cặp (size Jumbo cho loa/máy >40kg)
8.400.000 VND cặp (size Maxi cho loa/máy >30kg)
6.960.000 VND cặp (size Midi cho loa/máy >20kg)
3.120.000 VND 1 con (size Ultra cho loa/máy <20kg)
Ý kiến của bạn